میوه ممنوعه  چاپ

تاریخ : 1387/09/19 در ساعت 10:21 ق.ظ

عشق من این جا بمان  فکر کوچیدن  نباش 

   

زلفـــها  آشــفته  کن    فکر    تابیدن    نباش   

 

 

ماه  من  هستی  و  من   زنده ام   با   نور تو  

 

 

آن  رخ  چون   ماه   را    فکر   پوشیدن  نباش  

  

 

  آسمان هم شد بخیل غنچه ها لب  تشنه اند  

 

 

غنــــچه  زیــبـــای  من   فکر    روییدن   نباش   

 

  

نوش  جان  کردی  دلا  هر چه  می در باده بود  

 

  

این قدح  داروی  تو  است فکر نوشیدن نباش  

   

قسمت  تو  ای  دلا   گشته   هجران  و فراق   

   

کن   سکوت  و  دم  مزن  فکر شوریدن  نباش  

  

  

 ان   لب    یاقوت   او    عبدیا    هشیار   باش 

   

  

 میوه  ممنوعه   است  فکر   بوسیدن   نباش  

   

دلتنگی  چاپ

تاریخ : 1387/09/09 در ساعت 06:54 ب.ظ

تورفتی ویک هواردلتنگی  

 

                   روی دستهای ترک خورده من ماند 

 

وشب دچار تشویش نهان درختان شد 

 

پرنده ای نشست برلب دیوار ولی به خاطرنبودن توآوازی هم نخواند 

  

نمی دانم با کدام شعر عطش اشتیاقم را بسرایم   

ودرکدام واژه عطرکلامت راجستجوکنم ...   

هنوزهم این جاشب است    

               وماه حتی حوصله بیرون آمدن ازپشت ابرها هم ندارد   

...ومن خوب می دانم هیچ شمعی تاریکی هایم را   

                            بدون تو روشن نخواهد کرد...   

سرداست وهوانمناک    

 

کاش دوباره روزهایم آفتابی شود   

                           وچلچله ها از نجابت تودر این کوچه ها آوازی بخوانند 

 

                                       کاش