مرغ یاحق  چاپ

تاریخ : 1388/01/14 در ساعت 11:00 ق.ظ

نور  مطلق   شده ام  بال  چو  دادی  تو مرا   

  

 

مرغ  یا  حق  شده ام  بال چو  دادی تو مرا   

 

 

بی تو من خاروخسی بودم وهستم گل من  

 

  

باغ   زنبق   شده ام  بال  چو دادی  تو مرا