قفس

         یک  نفس صدا  می زنم تو را              از قـفس صدا می زنم تورا

        

        مانده ام کجا ؟! رفته ای کجا؟!            هم نفس صدا می زنم تورا

 

         درد وانتظار... مرگ وانتظار ...             داد  رس صدا می زنم تو را